Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle

 • offertes

 • overeenkomsten

 • werkzaamheden

tussen jou en PITT

Diensten van PITT

Algemene voorwaarden PITT tekst en tools

Vertrouwelijkheid
 • PITT gaat vertrouwelijk en discreet om met de informatie van de opdrachtgever. Zowel tijdens als na afloop van de opdracht.
Offerte en opdrachtbevestiging
 • Een offerte van PITT is vrijblijvend en 30 dagen geldig.
 • In de offerte/opdrachtbevestiging beschrijft PITT:
  – huidige en gewenste situatie van de opdrachtgever;
  – omschrijving van de opdracht;
  – doel en gebruik van de tekst of communicatiedienst;
  – omvang van het werk, plan van aanpak en planning;
  – prijs en levertijd van diensten/standaardherzieningen;
  – medewerking en inbreng van de opdrachtgever;
  – aanlevering materialen/gegevens door opdrachtgever;
  – contactpersoon en tekenbevoegdheid;
  – persoon die de tekst/dienst goedkeurt en binnen welke tijd;
  – gewenste bestandsformaat en wijze van aanlevering;Ook werkzaamheden zoals onderzoek, het verzorgen van vertalingen, illustraties, fotografie en vormgeving, correcties van drukproeven en opgemaakte bestanden en de begeleiding van drukwerk en afwerking worden vermeld.
Tussentijdse wijziging van de opdracht
 • Wanneer een opdracht wordt gewijzigd na het tekenen van de opdrachtbevestiging, dan stelt PITT een aanvullende offerte op voor de eventuele extra werkzaamheden.
 • Wordt de opdracht uitgesteld of geannuleerd? Dan heeft PITT recht op betaling voor de verrichte arbeid. PITT is niet verplicht om teksten te leveren die nog niet gereed zijn.
Levering
 • PITT doet er alles aan om de afgesproken levertijd te halen. Lukt dit niet, dan licht zij de opdrachtgever op tijd in.
 • De levering van een tekst/communicatiedienst is inclusief een correctieronde van 1 uur. PITT berekent herzieningen die langer dan 1 uur duren door aan de opdrachtgever, nadat de opdrachtgever zijn akkoord hiervoor heeft gegeven.
 • Als de opdrachtgever niet tevreden is met het geleverde werk, dan informeert de opdrachtgever PITT schriftelijk en binnen 5 werkdagen.
 • Bij overmacht worden de verplichtingen van PITT opgeschort. Na 2 maanden mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk ontbinden. PITT heeft recht op betaling voor de verrichte arbeid.
Betaling
 • De betalingstermijn van een factuur is maximaal 14 dagen na factuurdatum. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan PITT een betaling in termijnen verlangen.
 • De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten of diensten niet heeft gebruikt.
 • Als de opdrachtgever niet op tijd betaalt, ontvangt hij direct na het verstrijken van de vervaldatum een 1e herinnering.
 • Als de opdrachtgever de betalingsherinnering negeert, dan berekent PITT de (buiten)gerechtelijke kosten voor het incasseren van de te late betaling(en) aan de opdrachtgever door. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 200,00.
Aansprakelijkheid en vrijwaring
 • PITT is niet aansprakelijk voor de indirecte schade die de opdrachtgever lijdt door toedoen van door PITT verrichte werkzaamheden, tenzij de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van PITT.
 • PITT is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade vallen de redelijke kosten om:
  – de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen;
  – de gebrekkige prestatie van PITT te herstellen;
  – de directe schade te beperken of te voorkomen.
 • De aansprakelijkheid van PITT is beperkt tot maximaal het netto factuurbedrag van de overeenkomst.
 • PITT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volgende schadeposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De opdrachtgever vrijwaart PITT tegen aanspraken van derde partijen over de uitvoering van de overeenkomst.
Auteursrechten
 • Zolang het werk niet is geleverd of niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij PITT.
 • Vanaf het moment dat de factuur geheel betaald is, is de opdrachtgever vrij om het geleverde werk naar wens te gebruiken.
Onenigheden
 • Bij onenigheid zal PITT haar uiterste best doen om dit samen met de opdrachtgever op te lossen.
 • Lukt het niet om de kwestie onderling op te lossen, dan wordt deze door een rechter in het arrondissement van PITT beoordeeld.
 • Op elke overeenkomst tussen PITT en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
download-PDF Download de algemene voorwaarden in PDF formaat.